Διατάξεις σχετικά με εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604

Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425

Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λει.
τουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ . ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων
και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη»
(ΦΕΚ 136/Α92).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α΄
14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 14/Α/92), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε & κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983
(ΦΕΚ/34/Α83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του
ν.1440/1984 (ΦΕΚ/70/Α84).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/98/Α/2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/1983).

Περισσότερα...