Νόμος 3209/2003 άρθρο 11 περί εγκατάστασης ανελκυστήρα σε πολυκατοικία κατα παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 1577/1985

Ν 3209/2003: Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.


Αρθρο 11
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του Ν. 1577/1985 "Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός", όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 18 του Ν.2831/2000
(ΦΕΚ 140 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Περισσότερα...