Απόφαση ΔΣ ΟΕΚ περί χρεώσεων ανελκυστήρα (ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977)

ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977

Αριθμός 29089

Περί συμπληρώσεως κανονισμού πολυορόφων κτιρίων γιά τή λείτουργία
Κ. Θερμάνσεως και άνελκυστήρων, Δ.Σ. 87/ 15.11.1977.

Άπό τόν Εισηγητή Διευθυντή Τεχν. Υπηρεσιών Θ. Παχνή
αναφέρονται στο Δ.Σ. τά ακολούθα :

Όπως είναι γνωστόν το Δ.Σ. τοΰ Ο.Ε.Κ με την υπ. αριθμ. 23/1976
συνεδρίασή του ενέκρινε τον Κανονισμό Σχσεων συνιδίοκτητων
πολυορόφων κ.λ.π. κτιρίων βάση των διατάξεων του Ν. 3741/1929)
«περι της κατ' ορόφων οριζόντιας ιδιοκτησίας» οπως τροποποιήθηκε εις
το Ν.Δ. 1024/1971 και κατά τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ. καί τον
Α.Ν. 163/1967 οπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Ν.Δ
946/1971 και 145/1973. Ο Κανονισμός αύτος δημοσιεύθηκε στό ύπ' άριθμ.
441, 13/5.4.1976 Φ.Ε.Κ. και περιλαμβάνει τό Γενικό Κανονισμό των
σχέσεων τών συνιδιοκτητών έν σχέσει μέ τους κοινοχρήστους και
κοινόκτητους χώρους του όλου οίκισμου και τόν Ειδικό Κανονισμό
συνιδιοκτητών.

"Ο άνωτέρω Κανονισμός είναι ανάγκη νά συμπληρωθεί γιά να
ρυθμίζει και την σχέση συνιδιοκτητών στα κτίρια που διαθέτουν
εγκαταστάσεις Κεντρικής θερμάνσεως και ανελκυστήρων γιά τις
δαπάνες συντηρήσεως και λειτουργίας των ή δε συμπλήρωση αυτή νά γίνει
μέ προσθήκη παραγράφων Γ καί Δ στό άρθρο 4 αυτοΰ ποϋ θά έχουν ώς
κατωτέρω:

Δ. Ανελκυστήρες :

Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας που έχει ανελκυστήρα, κάθε
δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κ.λ.π. της
έγκαταστάσεως αυτής καί τών μηχανημάτων της (έκτος άπό τήν τακτική
περιοδική συντήρηση) βαρύνει κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας
(περιλαμβανομένων καί των διαμερισμάτων τοΰ ισογείου) ποσοστό που
θά είναι ο λόγος τοΰ έμβαδοΰ αύτοΰ σέ σχέση μέ τό συνολικό εμβαδό τών
διαμερισμάτων όλης τής πολυκατοικίας (όπως δηλαδή γίνεται καί ή
κατανομή τών κοινοχρήστων δαπανών).

Όσον αφορά τόν έπιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας τοϋ
ανελκυστήρος δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για τήν
κίνηση του ώς καί τής δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεως του θά
γίνεται μέ βάση τούς συντελεστες του κατωτέρω πίνακα.


επιμερισμός δαπάνης γιά κάδε όροφο:

Ισόγειο (περίπτωση βατού δώματος) Συντελ. 0,30

» » μή » » » 0,00

2) 1ος Όροφος » 1,00

3) 2ος » » 1,10

4) 3ος » » 1,20

5) 4ος » » 1,30

6) 5ος » » 1,40

7) 6ος » » 1,50

8) 7ος » » 1,60

9) 8ος » » 1,70

10) 9ος » » 1,80

11) 10ος » » 1,90

12) 11ος » » 2,00

13) 12ος » » 2,10


Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται γιά κάθε
όροφο. 0,1 τής μονάδος.

Επιμερισμός δαπάνης γιά κάθε διαμέρισμα:

Αθροίζουμε άρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορό-
φων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε
σαν παρανομαστή κλάσματος μέ αριθμητή τόν αντίστοιχο
συντελεστή κάθε ορόφου.

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό
τών δαπανών λειτουργίας τοΰ άνελκυστήρος και έτσι
βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σέ κάθε όροφο.

Στή συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται
αναλογικά μέ το έμβαδό κάθε διαμερίσματος τοΰ ορόφου
δηλαδή πολλαπλασιάζεται μέ κλάσμα πού έχει αριθμητή το
εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό
έμβαδό τών διαμερισμάτων τοΰ ορόφου.

Παράδειγμα:

Έστω πενταώροφη πολ/κία μέ βατό δώμα πού στον τρίτο
όροφο της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. 40 τ.μ. 50τ.μ.
και 80 τ.μ. και ή συνολική δαπάνη λειτουργίας τοΰ
άνελκυστηρος ανέρχεται σέ 1260 δρχ.

 

α) Άθροισμα συντελεστών 5φης πολυκατοικίας βάσει
τοΰ σχετικού πίνακα.

Ισόγειο (βατό δώμα) 0.30

1ος όροφος 1.00

2ος » 1.10

3ος » 1.20

4ος » 1.30

5ος » 1.40

Σύνολο 6.30

β) Δαπάνη κάθε ορόφου

Ίσόγειο (βατό δώμα) 0,30/6.30χ 1.260= 60 δρχ.
1ος όροφος 1,00/6.30χ 1.260=200 »
2ος » 1.10/6.30x 1.260=220 »
3ος » 1.20/6.30χ 1.260=240 »
4ος » 1.30/6.30x 1.260=260 »
5ος. » 1.40/6.30χ 1.260=280 »

Σύνολο 1.260

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου
ορόφου - Συνολικό έμβαδό τών 4 διαμερισμάτων τοΰ ορόφου
Α=30 τ.μ., Β=40 τ.μ., Γ=50 τ.μ., Δ=80 τ.μ., δηλ. σύνολον 200
τ.μ. - Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 δρχ.

Α διαμ. (τών 30-τ.μ.) 30/200x240= 36 δρχ

Β » (τών 40-τ.μ.) 40/200x240= 48 »

Γ » (τών 50-τ.μ.) 50/200x240= 60 »

Δ » (τών 80-τ.μ.) 50/200χ 240= 96 »

Σύνολο 240

πάντα τά ανωτέρω ετέθησαν ύττόψη τοΰ Τεχν. Συμβουλίου
γιά γνωμοδότηση προκειμένου νά άποφασίση σχετικά
το Δ.Σ. αναφέροντας συγχρόνως Οτι αί ανωτέρω
προτάσεις έτυχαν. και της σύμφωνης γνώμης της Νομικης
Υπηρεσίας τοΰ Ο.Ε.Κ.•

Τό Τεχν. Συμβούλιο κατά τήν ύπ' αριθ. 41/14.11.77
συνεδρίαση του και κατόπιν ευρύτατης διαλογικής
συζητήσεως μεταξύ τών μελών του και υπηρεσιακών
παραγόντων έπϊ τοΰ θέματος τούτου, στό τέλος της οποίας
άφοΰ διεπίστωσε τήν ανάγκη συμπληρώσεως τοΰ
Κανονισμού συμφώνησε μέ τις προτάσεις της Υπηρεσίας και
γνωμοδότησε ύπέρ της εγκρίσεως συμπληρώσεως τοΰ
Κανονισμού πού διέπει τις σχέσεις συνιδιοκτητών τών
ανεγερθέντων και ανεγειρομένων ύπό τοΰ Ο.Ε.Κ. κτιρίων
(πολ/κιών ή στοίχων) πού έχουν εγκαταστάσεις Κεντρ.
Θερμάνσεως και Ανελκυστήρων γιά τήν κατανομή τών
δαπανών συντηρήσεως λειτουργίας των κ.λ.π. όπως
προτείνεται άπό τήν Ύπηρεσία ως αναφέρεται ανωτέρω
στην εισήγηση δια προσθήκης παραγράφων Γ' και Δ' στο
άρθρο 4 του εγκριθέντος ήδη ύπό του Δ.Σ. ΟΕΚ ΔΣ 23/1976)
και διμοσιευθέντος στην Εφιμερίδα τής Κυβερνήσεως (ΦΕΚ
441/Β/5.4.76) Κανονισμού.

Ακολούθως τό Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση μεταξύ τών
μελών του και Υπηρεσιακών παραγόντων και έχοντας
υπόψη τάς διατάξεις

α) Τοΰ Ν. 3741/1929 «περί της κατ' ορόφον ιδιοκτησίας»
όπως τροποποιθηκε μέ τό Ν.Δ. 1024/1971 και τά άρθρα
1002 και 1117 τοΰ Άστικοϋ Κώδικα.

β) Τοΰ Α.Ν. 163/1967, όπως τροποποιήθηκε και
άντικαταστάθηκε άπό τό Ν.Δ. 946/1971 καί 145/1973.

γ) Τήν απόφαση τοΰ Δ.Σ. - Ο.Ε.Κ. πού ελήφθη κατά τήν
ύπ' άοιθ. 23/1976 συνεδρίαση του και δημοσιεύτηκε στό ύπ'
αριθ. 441/Β/5.4.1976 ΦΕΚ μέ τήν οποία καταρτίσθηκε ό
κανονισμός συνιδιοκτησίας και περιλαμβάνει Α) τόν Γενικό
Κανονισμό τών σχέσεων τών συνιδιοκτητών έν σχέσει μέ
τους κοινοκτήτους και κοινοχρήστους χώρους τοΰ όλου
οικισμού και Β) τον ειδικό Κανονισμό συνιδιοκτητών
εκάστης πολυκατοικίας ή στοίχου.

δ) Σχετική γνωμοδότηση τοΰ Τεχνικού Συμβουλίου
Ο.Ε.Κ. πού ελήφθη κατά τήν ύπ' αριθ. 41/14.11.77
συνεδρίαση αυτού.

Αποδέχεται τήν ως άνω εισήγηση και προβαίνει στην
συμπλήρωση τοΰ Είδικοΰ Κανονισμού συνιδιοκτητών κάθε
μιας πολυκατοικίας ή στοίχου πού αποτελεί τό Β' μέρος τοΰ
Κανονισμού συνιδιοκτησίας πού καταρτίστηκε δυνάμει της
ύπ' αριθ. 23/1976 συνεδοιάσεώς του και δημοσιεύτηκε στό
ύπ' άριθ. 441/Β/5.4.76