Απόφαση ΔΣ ΟΕΚ περί χρεώσεων ανελκυστήρα (ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977)

ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977

Αριθμός 29089

Περί συμπληρώσεως κανονισμού πολυορόφων κτιρίων γιά τή λείτουργία
Κ. Θερμάνσεως και άνελκυστήρων, Δ.Σ. 87/ 15.11.1977.

Άπό τόν Εισηγητή Διευθυντή Τεχν. Υπηρεσιών Θ. Παχνή
αναφέρονται στο Δ.Σ. τά ακολούθα :

Όπως είναι γνωστόν το Δ.Σ. τοΰ Ο.Ε.Κ με την υπ. αριθμ. 23/1976
συνεδρίασή του ενέκρινε τον Κανονισμό Σχσεων συνιδίοκτητων
πολυορόφων κ.λ.π. κτιρίων βάση των διατάξεων του Ν. 3741/1929)
«περι της κατ' ορόφων οριζόντιας ιδιοκτησίας» οπως τροποποιήθηκε εις
το Ν.Δ. 1024/1971 και κατά τα άρθρα 1002 και 1117 του Α.Κ. καί τον
Α.Ν. 163/1967 οπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Ν.Δ
946/1971 και 145/1973. Ο Κανονισμός αύτος δημοσιεύθηκε στό ύπ' άριθμ.
441, 13/5.4.1976 Φ.Ε.Κ. και περιλαμβάνει τό Γενικό Κανονισμό των
σχέσεων τών συνιδιοκτητών έν σχέσει μέ τους κοινοχρήστους και
κοινόκτητους χώρους του όλου οίκισμου και τόν Ειδικό Κανονισμό
συνιδιοκτητών.

"Ο άνωτέρω Κανονισμός είναι ανάγκη νά συμπληρωθεί γιά να
ρυθμίζει και την σχέση συνιδιοκτητών στα κτίρια που διαθέτουν
εγκαταστάσεις Κεντρικής θερμάνσεως και ανελκυστήρων γιά τις
δαπάνες συντηρήσεως και λειτουργίας των ή δε συμπλήρωση αυτή νά γίνει
μέ προσθήκη παραγράφων Γ καί Δ στό άρθρο 4 αυτοΰ ποϋ θά έχουν ώς
κατωτέρω:

Περισσότερα...