ΠΔ 07-1985 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 631 1985): Κανονισμός κατανομής δαπανών θέρμανσης πολυκατοικιών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ. 1985

(ΦΕΚ Δ`631) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο

κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια

που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας

ιδιοκτησίες.

 

Εχοτας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Νομ. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α) και

ειδικότερα την παρ. 7 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Νομ. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά

όργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

3. Την υπ` αριθ. 708/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και

Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

Περισσότερα...