Νόμος 3175/2003 Αξιοποίηση γεωθερµικού δυναµικού - Άρθρο 30 περι διείσδυσης φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3175 (ΦΕΚ Α' 207/29.08.2003)
Αξιοποίηση του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες διατάξεις.


***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από τους αναφερόµενους στο άρθρο 24 του ν.3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α'), είναι και οι οριζόµενοι από το άρθρο 25 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α' 313).

Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για το Φυσικό Αέριο

1. Από 1.7.2005 οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι καταναλώνουν άνω των 25 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου ετησίως ανά θέση κατανάλωσης και οι κάτοχοι άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι χρησιµοποιούν
φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µπορούν να εισάγουν, να προµηθεύονται από τη Δηµόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου (Δ.Ε.Π.Α.) ή από τρίτους φυσικό αέριο για δική τους αποκλειστικά χρήση. Προς τούτο µπορούν να συνάπτουν διµερείς συµβάσεις από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Για το σκοπό αυτόν από την 1.7.2005 ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να παρέχει στους παραγωγούς και συµπαραγωγούς του προηγούµενου εδαφίου πρόσβαση στο Σύστηµα και στις σχετικές µε αυτό υπηρεσίες που παρέχονται από τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσlκού Αερίου, βάσει δηµοσιευµένων τιµολογίων, τα οποία καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε.

Περισσότερα...