Προεδρικό διάταγμα 420/1987 περί εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές

Π.Δ.420 της 19/20.10.87.

Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές. (Α' 187).
(Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και τον ν.3175/2003)
Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισμό των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως
μεταγένεστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 52,
53 και 55.
2. Τις διατάξεις του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) "περί τροποποίησης και
συμπλήρωσης πολεοδομικών διατάξεων κλπ." και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 1 και 2
αυτού.
3. Το π.δ. της 3.9.1983 (ΦΕΚ 394/Δ/8.9.1983) όπως ισχύει "περί του τρόπου έκδοσης
οικοδομικών αδειών και ελέγχου των αναγειρομένων οικοδομών".
4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα και ειδικά
τα άρθρα 23 και 24". κ.λ.π.
Άρθρο 1.
Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή
που ανεγείρεται στο λεκανοπέδιο Αττικής και μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων
και Κοινοτήτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και προορίζεται για χρήση
κατοικίας, προσωρινής διαμονής, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων, εμπορική και επαγγελματική χρήση οποιασδήποτε
μορφής και για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα" (Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 30 του Ν. 3175/2003)

Περισσότερα...