Ν.Δ. 1024 περι διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου

Ν.Δ. 1024 της 12/15.11.1971

Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων

ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου. (Α` 232).

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με το νομο 1562/1985 (Α` 150)

δίνεται το δικαίωμα στους συγκυρίους που έχουν

τουλάχιστον 65% οικοδομήσιμου οικοπέδου ή γηπέδου,

να ζητήσουν δικαστικώς, με τη διαδικασία που

ορίστηκε από το νόμο αυτό και αν συντρέχουν

περιπτώσεις αναπόφευκτης ανάγκης ή φανερής

ωφέλειας για όλους τους συγκυρίους, την

ανοικοδόμηση του ως άνω οικοπέδου ή γηπέδου τους

κατά το γνωστό σύστημα της αντιπαροχής.

Περισσότερα...