ΝΟΜΟΣ 3741 της 4 Ιαν. 1929 (ΦΕΚ Α 4) "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

Ο νόμος 3741/1929 αποτελεί τον βασικό νόμο με τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξί των συνιδιοκτητών καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 5 γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι η κατανομή θα πρέπει να πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχει κανονισμός με βάση την αξία του διαμερίσματος. Η αναφορά στην αξία του διαμερίσματος, ακριβώς επειδή θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, εκ των υστέρων, διευκρινίστηκε ότι αφορά την κατασκευαστική αξία.
Συνεπώς, όλες οι ιδιοκτησίες που κατασκευάζονται σε ένα κτίριο έχουν την ίδια κατασκευαστική αξία ανά τετραγωνικό μέτρο.
Έτσι με βάση τα παραπάνω οι κοινόχρηστες δαπάνες θα πρέπει να κατανέμονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Παρακάτω παρατίθεται ολόκληρος ο νόμος.

 

ΑΡΘΡΟ 1
(Γενικά)
(Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).
1. Αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ' ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.
2. Όροφοι θεωρούνται και τα υπόγεια ως και τα αμέσως υπό την στέγην δωμάτια.

ΑΡΘΡΟ 2
(Κοινόκτητα μέρη οικοδομής)
1. Αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία, επί του εδάφους, των θεμελίων, των πρωτοτοίχων, της στέγης, των καπνοδόχων, των αυλών, φρεάτων, ανελκυστήρων, βόθρων, εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, και παντός άλλου πράγματος χρησιμεύοντος πρός κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν.
2. Αι ισχύουσαι γενικαί περί μεσοτοιχίας διατάξεις εφαρμόζονται και εις τους κοινούς μεταξύ των διαμερισμάτων του αυτού ορόφου τοίχους.
3. Αγωγή πρός διαίρεσιν των αδιαιρέτων ως άνω πραγμάτων επιτρέπεται μόνον μετά πλήρη καταστροφήν του οικοδομήματος ή κατά τα 3/4 της αξίας αυτού.

Περισσότερα...